หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
     
 
 

 
 
ประชาชนในตำบลห้วยใหญ่ ส่วนใหญ่นับบถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และประชาชนในตำบลมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในตำบลมีการทำการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำนา มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต