คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบฟอร์มการขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลห้วยใหญ่


แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่


แบบฟอร์มคำขออนุญาตใช้น้ำประปา


แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องด้วยตนเอง)


แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ร้องด้วยผู้แทน)


แบบฟอร์มแจ้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด


แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

  (1)     2      3