หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.huay-yai.go.th/org... แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ห้วยใหญ่ แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.huay-yai.go.th/boa... แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ อบต.ห้วยใหญ่ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ รองนายกฯ แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน ประกอบด้วย 1.ชื่อ-นามสกุล 2.ตำแหน่ง 3.รูปถ่าย 4.ช่องทางการติดต่อ
ตำแหน่งรองปลัดว่าง และอยู่ในระหว่างการสรรหา
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.huay-yai.go.th/pro... แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน โดยไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.huay-yai.go.th/con... แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.ที่อยู่หน่วยงาน 2.หมายเลขโทรศัพท์ 3.e-mail 4.แผนที่ตั้ง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.huay-yai.go.th/new... https://www.huay-yai.go.th/new... แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.huay-yai.go.th/hom... https://www.huay-yai.go.th/web... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
 
  (1)     2      3      4      5