หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
นายจักริน มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
นายจักริน มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
วิสัยทัศน์
“สมานฉันท์สามัคคี เกษตรอินทรีย์เพียงพอ
เติมต่อสาธารณูปโภคครบครัน
ก้าวทันอาเซียนวิถี ชีวีประจำวันสดใส”
โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 


 
 
   
   
   
 
 
 


 
 
 
นว 0023.2/ 4529 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-65 [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว4585 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 4566 การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid- 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 4568 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธราคารน้ำใต้ดิน [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/4567 รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 1 ฯ [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/4528 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/4563 แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณถาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ 2559-2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 4530 แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.5/ 04630 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 4622 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 140 แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 [ 28 ก.พ. 2563 ]