หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
นายจักริน มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
นายจักริน มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
วิสัยทัศน์
“สมานฉันท์สามัคคี เกษตรอินทรีย์เพียงพอ
เติมต่อสาธารณูปโภคครบครัน
ก้าวทันอาเซียนวิถี ชีวีประจำวันสดใส”
โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 


 
 
   
   
   
 
 
 


 
 
 
 
นว 0023.3/ว 26454 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26455 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26521 คัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/26546 1-การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/26546 2-การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26602 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 26600 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว26605 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26608 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 26391 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว26431 แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/860 แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว26518 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26449 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26049 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26211 ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ฯ [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว26253 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว26255 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว26254 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว26265 การจัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ เผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทส [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุป [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนสีขาว,สีม่วง,สีเหลือง) จำนว [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 7 สายหลังบ้าน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
   
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3011  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 1337  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 

 

-สินค้า OTOP-  

วัดสระงาม  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-885-0252
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค
  ด้านการบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10